Regulamin

Udostępnij na:

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób korzystania z usług w Andale Druk i Reklama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Firmie).
 2. Dane Firmy
  Andale Druk i Reklama Sp. z. o.o.
  ul. Ułanów 1/31, 20-554 Lublin
  NIP 7123285305
  REGON 061654990
 3. Umowę z Andale Druk i Reklama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawrzeć firma lub osoba prywatna.
 4.  Poprzez złożenie zamówienia i/lub akceptację projektu graficznego do druku Klient oświadcza, że:
  4.1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem (dostępnym na stronie https://andale.pl),
  4.2 zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO (dostępną na stronie https://andale.pl).

§2. Informacje

 1. AKCEPTACJA PROJEKTU GRAFICZNEGO DO DRUKU OZNACZA, że projekt został przez was sprawdzony pod względem graficznym, merytorycznym, ortograficznym i gramatycznym, i uznajecie państwo potencjalne błędy jeśli zostaną znalezione po realizacji.
 2. AKCEPTUJĄC PROJEKT GRAFICZNY DO DRUKU oświadczacie Państwo, że posiadacie PRAWA AUTORSKIE do wszelkich materiałów przesłanych nam w celu jego wykonania.
 3. DOSTARCZAJĄC GOTOWY PROJEKT GRAFICZNY DO FIRMY oświadczacie Państwo, że posiadacie PRAWA AUTORSKIE do wszelkich przesłanych nam materiałów.
 4. Jeśli REZYGNUJECIE Państwo ze zlecenia druku na podstawie wykonanego przez Firmę projektu graficznego do druku, zostanie wystawiona faktura za przygotowanie tego projektu.

§3. Płatności

 1. W chwili złożenia przez Klienta zamówienia powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.
 2. Zgodnie z decyzją Klienta sprzedaż zamówienia dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym).
 3. Akceptowane są następujące formy płatności: przedpłata na konto w wysokości 100% wartości zamówienia, płatność na konto bankowe z przedłużonym terminem płatności, płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 4. W Firmie realizowana jest płatność kartą.
 5. Formę płatności określa Firma.
 6. Przy pierwszym złożeniu zamówieniu przez Klienta, Firma może zdecydować o płatności wyłącznie gotówką lub o przedpłacie na konto w wysokości 100% wartości zamówienia.

§4. Czas realizacji zamówienia / Dostawa

 1. Podając przewidywany czas realizacji zamówienia uwzględniane są tylko dni robocze. Jest to czas liczony od następnego dnia po złożenia zamówienia przez Klienta do przekazania gotowego zamówienia Klientowi. Zamówienie na usługi o różnym czasie realizacji może być odbierane etapowo lub po skompletowaniu całości (ustalamy to z Klientem). Termin realizacji zamówienia określany jest wówczas na podstawie usługi o najdłuższym czasie realizacji. Dzień dostarczenia plików przez Klienta do Firmy liczony jest jako tzw. ‘dzień zerowy’.
  1.1. W przypadku, gdy projekt czy też inne materiały dostarczone przez Klienta do realizacji zamówienia nie spełniają wymagań specyfikacji lub wymagają wykonania dodatkowych prac ze strony Firmy, czas realizacji zostanie wstrzymany / przesunięty. Jego wznowienie nastąpi w dniu otrzymania od Klienta poprawnych projektów / materiałów. W przypadku dodatkowych kosztów, które musi ponieść Firma z tytułu wykonania dodatkowych prac do celów realizacji zamówienia, które nie były uwzględniane w pierwotnej wycenie zlecenia, Klient musi je zaakceptować.
  1.2. Czas realizacji nie uwzględnia czasu dostawy zamówienia przez firmę kurierską, jeśli taka opcja została uzgodniona z Klientem przez Firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy spowodowane przez firmę kurierską – termin dostawy podawany jest Klientowi na podstawie informacji przekazanych od firmy kurierskiej.
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, awarii maszyn. W takiej sytuacji, Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia.
 3. Firma może zlecić realizację zlecenia innym podmiotom z nią współpracującym.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane przez podmioty, którym Firma powierzyła realizację zlecenia, a wynikłe z winy nieumyślnej, za które nie można wziąć odpowiedzialności.

§5. Reklamacje

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji (jakościowej i ilościowej) jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego od nas drogą email (lub innym formularzu reklamacyjnych powszechnie dostępnym) oraz dostarczenie go wraz z reklamowanym zamówieniem do siedziby Firmy.
  1.1. Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli Klient dostarczy do Firmy całą partię reklamowanego produktu (zlecenia).
  1.2. Reklamacje ilościowe zleceń będą uwzględniane jedynie w przypadku przekroczenia odchyleń +/-5% wielkości partii zamówionego produktu.
  1.3. W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, ewentualnymi kosztami powstałymi po stronie Firmy z tytułu jej przeprowadzenia może zostać obciążony Klient.
 2. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty odbioru zamówienia. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Firma ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji licząc od daty jej zgłoszenia przez Klienta.
 4. Reklamacje przyjmowane są w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Te, które wpłyną w danym dniu po godz. 16.00, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 5. W przypadku, gdy reklamacja jakościowa lub ilościowa zostanie rozpatrzona pozytywnie Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach dalszego postępowanie – rekompensaty (wymiany wadliwego zamówienia / usunięcia wady / obniżenia ceny / odstąpienia od umowy / inne ustalone wspólnie z Klientem).
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z zamówienia, w jakiej wartość zamówienia z wadą pozostaje do wartości zamówienia bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. W procesie druku cyfrowego i offsetowego wykorzystywanych jest wiele maszyn, każda z nich ma swoją specyfikację, dlatego istnieją pomiędzy nimi różnice w odwzorowaniu kolorów – jest to naturalne. A więc, przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Sytuacja ta może także zaistnieć przy ponownym drukowaniu projektu na tej samej maszynie. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Zaznaczamy, że Firma dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach.
 9. Z powodu stosowania różnych maszyn do druku (także u podmiotów współpracujących z Firmą), oraz ze względu na poszczególne procesy związane z realizacją zamówienia (m. in. introligatorskie) dopuszczalne są odchylenia, które nie mogą być podstawą reklamacji:
  9.1. przy krojeniu arkuszy na pojedyncze użytki (wielkości docelowe) tolerancja do 2 mm (dlatego ważne są marginesy wewnętrzne oraz spady),
  9.2. przesunięcie łamu (falcowanie i bigowanie) od formalnej linii jego położenia tolerancja do 1 mm,
  9.3. przesunięcie perforacji od formalnej linii jej położenia tolerancja do 1 mm,
  9.4. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych tolerancja do 0,2 mm,
  9.5. pasowanie grafiki i warstwy lakieru przy lakierowaniu wybiórczym UV, 3D tolerancja do 1 mm, f. w obrębie jednego arkusza, jak i w całym nakładzie mogą wystąpić niewielkie odchylenia w interpretacji tej samej barwy typowe dla technologii offsetowej; tym bardziej dotyczy to niezależnych nakładów,
  9.6. różnice w interpretacji barw w druku cyfrowym w kolejnych nakładach.
 10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.
 11. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez monitory, telefony komórkowe, notebooki i inne urządzenia wyświetlające, a technologią druku, porównanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

§6. Definicje

 1. Firma – Andale Druk i Reklama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (adres rejestracji firmy ul. Ułanów 1/31, 20-554 Lublin) adres siedziby ul. Ułanów 7, 20 554 Lublin.
 2. Klient – osoba składająca zamówienie w Andale Druk i Reklama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby ul Ułanów 7, 20 554 Lublin, drogą elektroniczną (email, platformy społecznościowe, osobiście).
 3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Firma przygotuje zamówienie i przekaże je Klientowi (odbiór zamówienia).
 5. Czas dostawy – czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki Klientowi.
 6. Zamówienie – usługa zlecona przez Klienta Firmie, mieszcząca się w zakresie działalności Firmy.